spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Sindikalna lista

Uredi vsebino

Zneski povračil, nadomestil in drugi prejemki za zaposlene v javnem sektorju:

1. Osnovna plača za 1. plačni razred (od 1. septembra 2016 naprej):

440,38 EUR

2. Minimalna plača (od 1. januarja 2018 naprej):

842,79 EUR

3. Regres za prehrano med delom (od 1. julija 2018 naprej):

3,88 EUR na dan

4. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:

  - v višini stroškov javnega prevoza

 

  - če ni javnega prevoza, kilometrina (8% cene bencina - 95 okt.)

 

5. Dnevnica za službeno potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur:       

16,00 EUR

6. Nadomestilo za ločeno življenje:

140,54 EUR

7. Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju:

 

 - znesek po predloženem računu za prenočevanje, ki ga je predhodno odobril delodajalec       

 - brez predloženega računa - v višini zneska, ki predstavlja 30% vrednosti dnevnice

8. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi:

 

 - za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene, kilometrina (18% cene bencina - 95 okt.)

 - za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi, kilometrina (30% cene bencina    - 95 okt.).

9. Solidarnostna pomoč (od 1. junija 2012 naprej):

577,51 EUR

  *Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

**Na podlagi Aneksa h KP VIZ (Ur.l. RS št. 46/2013) pripada članu sindikata 20% višja solidarnostna pomoč (v višini 693,01 EUR). Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oz. ne bi presegla višine 130% minimalne plače (1.095,63 EUR bruto). V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.                                

10. Odpravnina ob upokojitvi:

  - dve povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri meseceoziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje;

  - tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, oziroma, če se upokoji v roku dveh mesecev po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

11. Regres za letni dopust za leto 2018 - 842,79 EUR bruto (minimalna plača)

12. Jubilejna nagrada:

 

- za 10 let delovne dobe:   288,76 EUR;

- za 20 let delovne dobe:   433,13 EUR;

- za 30 let delovne dobe:   577,51 EUR.

*Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. Kot pogoj za izplačilo jubilejne nagrade se upošteva le delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
**Na podlagi Aneksa h KP VIZ (Ur.l. RS št. 46/2013) pripada članu reprezentativnega sindikata 20% višja jubiljejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat, na predlog člana.

Uredi nogo