spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

Uspešen zaključek pogajanj

Uredi seznam novic Dodaj novico
16. december 2016

Po treh dneh intenzivnih, zaključnih pogajanj je 15.12.2016 pogajalskima skupinama vlade in sindikatov javnega sektorja uspelo uskladiti vsebino Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.
Glavne točke dogovora so naslednje:
1. Varčevalni ukrepi v letu 2017:
- regres za letni dopust se javnim uslužbencem, uvrščenim do vključno 16. plačnega razreda izplača v višini 1.000 EUR, tistim od 17. do vključno 40. plačnega razreda v višini minimalne plače (790,73 EUR), od 41. do 50. plačnega razreda v višini 600 EUR in za tiste nad 50. plačnim razredom v višini 500 EUR;
- premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo celo leto v višini 30% vrednosti premij pred znižanjem, od meseca marca pa za starejše od 50 let v višini 50%, za starejše od 55 let pa v višini 80% vrednosti premij pred znižanjem;
- redna delovna uspešnost se v letu 2017 ne izplačuje;
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se izplačuje pod enakimi pogoji in omejitvami kot v letu 2016;
- napredovanja se izplačajo s plačo za mesec december 2017;
- ohrani se omejitev sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi;
- črta se ukrep prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev;
- ohrani se omejitev števila dni letnega dopusta na 35 dni plus dodatnih 15 dni iz naslova posebnih pogojev dela.
2. Anomalije pri delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda se odpravijo s 1.7.2017, na višje uvrščenih delovnih mestih pa s 1.10.2017. Za odpravo anomalij pa se nameni 70 milijonov evrov na letni ravni. Dogovor vsebuje varovalko, da v kolikor anomalije ne bi bile pravočasno dogovorjene, javnim uslužbencem pripada poračun razlike v plači, ki bi jo prejeli iz naslova odprave plačnih anomalij od 1.7.2017 oziroma od 1.10.2017 naprej.
3. Do 1.3.2017 se dogovori in uredi plačilo pripravljenosti na določenem kraju.
4. V dogovor so vgrajene varovalke, in sicer soglasje glede temeljnih vprašanj sistema plač v javnem sektorju in uslužbenske zakonodaje ter plačilo stavke v primeru kršitve dogovora.
5. V dogovoru je tudi navezava na sporazum med vlado sindikatom Fides, in sicer da morebitne spremembe v vrednotenju delovnih mest zdravnikov predstavljajo podlago za pogajanja o drugačnih uvrstitvah drugih delovnih mest javnih uslužbencev, ki so z zdravniškimi primerljiva po zahtevnosti, vsebini ali kakšni drugi okoliščini.
6. V letu 2018 se ohranita v veljavi le dva varčevalna ukrepa, to je zamrznitev redne delovne uspešnosti in podaljšanje omejitev glede izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in prodaje blaga in storitev na trgu, kot veljajo v letu 2016, poleg tega se tudi v letu 2018 napredovanja izplačajo pri plači za mesec december 2018. V letu 2018 se začnejo pogajanja tudi o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki niso predmet tega dogovora, pa so še vedno v veljavi.
Dogovor bo s strani vodij pogajalskih skupin parafiran danes ob 15.00 uri, uradni podpis dogovora pa je predviden sredi prihodnjega tedna, ko se bodo o njegovem podpisu dokončno opredeli Vlada RS in pristojni organi sindikatov javnega sektorja.Uredi nogo