spacer
  
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
   sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti slovenije
Uredi vsebino
Domov    Kontakt    Kazalo
spacer
spacer

POSLANICA OB ODPRTJU VRTCEV IN ŠOL

Uredi seznam novic Dodaj novico
18. maj 2020

 

ZAHVALA VSEM ZAPOSLENIM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

IN POZIV H KOLEKTIVNIM POGAJANJEM

 

Spoštovani!

 

Z današnjim dnem, 18. 5. 2020, se po dveh mesecih odpirajo vrata šol in vrtcev! Ob tej priložnosti čestitamo in se zahvaljujemo prav vsem javnim uslužbencem in uslužbenkam, ki so se pripravljali in omogočili ponovni začetek vzgojno-izobraževalnih procesov v težkih in negotovih razmerah. Zaenkrat se odpirajo vrtci, s poukom začenja prva triada osnovne šole in zadnji letnik srednjih šol. Če so javni uslužbenci poskrbeli, da lahko znova steče delovni proces v vrtcih in šolah, a je odnos Ministrstva za šolstvo, znanost in šport nesprejemljiv, saj sistematično in zavestno zavrača socialni dialog s sindikati, skratka z delavkami in delavci, na katere so preložili večino odgovornosti o ključnih organizacijskih vprašanjih.

 

V Sindikatu VIR vse od razglasitve epidemije opozarjamo na primerno obvladovanje krizne situacije. V zavodih smo z zaupnicami in zaupniki ter članstvom dnevno reševali številne nejasne situacije in iskali najboljše rešitve, ki sledijo smernicam NIJZ, delavskim standardom in potrebam staršev ter otrok. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo naslovili številne zahteve, ki smo jih oblikovali skupaj s članstvom.

 

POMEN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA

 

Javni vzgojno-izobraževalni sistem je eden ključnih podsistemov, ki omogoča razvoj družbe in posameznikov ter gradi enake in vključujoče odnose med ljudmi. Javni uslužbenci vzgoje in izobraževanja opravljajo ene najbolj pomembnih funkcij za družbo. Številne raziskave postavljajo naš sistem po kvaliteti  v sam svetovni vrh. To je zasluga vseh, ki delajo v njem in se dnevno trudijo, da bi ga še izboljšali. Vrtci niso le temelj družbene vzgoje, temveč omogočajo tudi enakost in emancipacijo žensk. Šole in vrtci so javni servis, ki zasleduje strokovne kriterije in družbene cilje. Za delovanje skrbijo različne skupine zaposlenih kot so čistilke, tehnično osebje, vzgojitelji, učitelji, knjižničarji ter druge strokovne sodelavke. Vsak prispeva pomemben delež, brez katerega si delovanja šol in vrtcev ni mogoče predstavljati.

 

Dolgotrajno zaprtje bi lahko pustilo dolgoročne posledice za življenja šol, vrtcev, zaposlenih, družin in otrok, zato smo vsi  pričakovali odprtje. Starši se bodo lažje vrnili na delovna mesta v drugih panogah, kjer prav tako začenjajo z delom. Otroci se bodo spet srečali z vrstniki in družno sodelovali v učnem procesu. Učenje na daljavo je sicer lahko dodatek k izobraževanju v učilnicah, ne more pa postati njegov nadomestek. Šola ima tudi pomembno socializacijsko funkcijo. V njej se osamosvajamo, gradimo tovarištvo ter pridobivamo številne neformalne izkušnje. Tudi učni proces v osami ne more biti enako kvaliteten. Bistvena vloga šol in vrtcev je tudi v tem, da odpravljajo neenakosti v položaju posameznikov, saj so zaradi naraščajočih družbenih konfliktov mnoge družine pahnjene na rob preživetja. Predlagamo, da naredi MIZŠ temeljito analizo o morebitnih negativnih in pozitivnih učinkih izobraževanja na daljavo.

 

PROBLEMI V ZAVODIH, OBREMENITVE IN NEVARNOSTI

 

Šole in vrtci so tudi skupnosti izvajalcev javne službe in uporabnikov, otrok in njihov staršev. Vsi spet prihajajo skupaj. Ob tem ne pozabimo na varnost in zaščito zaposlenih ter uporabnikov, na kar smo v sindikatu VIR pravočasno in aktivno opozarjali. V zavodih, kjer smo prisotni, so zaupniki in zaupnice v sodelovanju s  sodelavci in nadrejenimi dnevno iskali v praksi izvedljive rešitve in odgovore na številne nejasnosti in prepreke. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas kljub številnim pozivom ni sprejelo na skupni sestanek, s čimer je zaposlene in ravnatelje pustilo v težki situaciji. Pojasnila so nakazovala, da se udejanjenje smernic prepušča v odločanje samim zavodom, kar pa je nedopustno prelaganje odgovornosti. V praksi je in bo prihajalo do neskladij med strokovnimi priporočili NIJZ in vzgojno-izobraževalnim procesom. Poleg priprave bo sama izvedba zahtevala nove in dodatne obremenitve. V sindikatu VIR bomo zato vztrajali, da se delo za vse poklicne skupine primerno ovrednoti. Potrebno je izpostaviti, da so bili številni delavci zaradi epidemije že pahnjeni v težak položaj z višino nadomestil plač močno pod minimalno plačo. Od MIZŠ in MJU zato pričakujemo, da se bosta skupaj z nami zavzela za rešitev njihovega položaja in udejanjila višino nadomestila za čakanje na delo v času epidemije, ki ne bo manjša od minimalne plače.

 

Opozorili smo že, da se vrtci ob prilagoditvi vzgojnega procesa skladno s priporočili NIJZ soočajo s problemom premajhnega števila razpoložljivih vzgojiteljic in pomočnic za veliko število otrok. V nekaterih vrtcih niso mogli upoštevati priporočene omejitve otrok na skupino . Prav tako predstavlja problem pomanjkanje prostorov. V drugih regijah se nekateri vrtci soočajo z majhnim številom otrok, ki bodo v tej fazi obiskovali vrtce. Zaradi tega bodo nekateri javni uslužbenci še naprej na čakanju na delo, kar pomeni zaostrovanje težav z nizkim nadomestilom. V obdobju zaprtja vrtcev in šol so se ponekod še povečale in poglobile neenakosti in razlike med skupinami zaposlenih. Vztrajali bomo, da se upošteva prav vse javne uslužbence kot tudi tiste delavce, ki sicer delajo v javnem sektorju, a niso njegov del – npr. outsourcane čistilke. Ne smemo dopustiti, da bi se razlike poglabljale; da bi naraščala prekarnost zaposlenih in da bi prihajalo do prekomernih delovnih obremenitev.

 

POZIV H KOLEKTIVNIM POGAJANJEM IN SOCIALNEMU DIALOGU, KAR MIZŠ VZTRAJNO ZAVRAČA

 

Sindikat VIR bo v sodelovanju s Pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in največjo sindikalno centralo v Sloveniji, ki pokriva tako javne kot zasebne delavce, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, stopnjeval sindikalne aktivnosti in vztrajal pri vzpostavitvi socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj. Nemudoma moramo začeti reševati številne težave zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in nasploh v javnem sektorju.

 

V naslednjih dneh bomo sklicali glavni odbor, na katerem se bomo odločali o nadaljnjih korakih, ki jih bomo predlagali tudi drugim sindikatom v javnem sektorju. Ob tem ne pozabljamo na položaj skrbnic v domovih za ostarele, medicinskih sester, čistilk, tajnic, trgovk in delavk v proizvodnji, skratka na položaj vsega delavstva, ki se trudi, da kot družba čimprej uspešno pridemo iz krize, v kateri smo se znašli. Ključ za uspeh je v solidarnosti!

 

 

Ana Jakopič, sekretarka VIR                                                                                                  Matejka Žekš, predsednica VIR

 

 

 

 

 

Uredi nogo